Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript.

Obchodní podmínky

Podmínky obchodní společnosti Westlogic s.r.o

se sídlem v Opavě na adrese Olomoucká 267/29    

identifikační číslo: 28637372     

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36070     

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zuty.cz
  

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Westlogic s.r.o., se sídlem v Opavě, identifikační číslo: 28637372, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36070 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zuty.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 240 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Po dokončení objednávky a jejím potvrzení ze strany dodavatele již není možné objednávku upravovat.

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801384939/2010 v korunách a pro eura 2301384940/2010, oba účty jsou vedeny u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

 bezhotovostně platební kartou;

 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Kupující může k úhradě zboží použít dárkový poukaz vystavený prodávajícím, a to za následujících podmínek:

4.9.1.   hodnota uvedená na dárkovém poukazu bude odečtena od ceny zboží zadáním unikátního kódu při platbě;

4.9.2.   dárkový poukaz není směnitelný za peníze;

4.9.3.   dárkový poukaz je platný (a tedy může být uplatněn k úhradě zboží) XX měsíců od jeho vystavení, nebo po dobu uvedenou na poukazu, je-li taková doba delší;

4.9.4.   v případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zaplacené (zcela nebo zčásti) dárkovým poukazem bude částka odpovídající hodnotě tohoto dárkového poukazu vrácena kupujícímu ve formě nového dárkového poukazu, jehož platnost bude odpovídat platnosti původního dárkového poukazu, minimálně však bude činit 30 dnů od vystavení nového dárkového poukazu;

4.9.5.   dárkový poukaz není možné rozměnit, každý dárkový poukaz je možné uplatnit pouze v rámci jedné platby;

4.9.6.   od kupní smlouvy na dárkový poukaz je možné odstoupit ve lhůtě dle odst. 5.1. těchto obchodních podmínek, nejpozději však před použitím předmětného dárkového poukazu k úhradě ceny zboží prodávajícímu.

4.10. Skip Pay: Využitím metody souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit: (i) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle jeho požadavků nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám; (ii) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; (iii) od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil; a (iv) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží. V případě, že kupující v rámci jedné objednávky objedná více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední kus zboží. V případě, že kupujícím objednané zboží sestává z několika položek nebo částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední položku nebo část. V případě, že je ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme první dodávku zboží. Lhůta dle tohoto odstavce je zachována i tehdy, odešle-li kupující v jejím průběhu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu předáno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. .

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že (resp. dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

7.2.2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil; a

7.2.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží vedle ujednaných vlastností:

7.3.1. je vhodné k účelu, k němuž se věci tohoto druhu obvykle používají, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

7.3.2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením (to neplatí prokáže-li prodávající, že si ho prohlášení dle tohoto bodu nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv);

7.3.3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a

7.3.4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.5. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

7.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.7. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7.8. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, a to v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.9. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, a to v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.12. Je-li u popisu zboží uvedena konkrétní délka záruky, znamená to, že prodávající poskytuje kupujícímu nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku.

7.12.1. prodávající se takto specifikovanou zárukou zavazuje, že zboží opraví nebo vymění (nebude-li oprava možná), nebude-li mít toto zboží po deklarovanou dobu a při obvyklém použití jakost a funkčnost odpovídající jeho popisu při uzavření smlouvy;

7.12.2. kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost, je-li důsledkem běžného opotřebení, které nemá vliv na jeho funkčnost nebo způsobil-li vadu zboží kupující;

7.12.3. vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Kupující předá zboží prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat;

7.12.4. konkrétní podmínky uplatnění záruky jsou uvedeny v záručním listu, který kupující obdrží současně se zbožím.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zuty.cz

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.8. Zasláním fotografie zákazník potvrzuje, že je autorem předmětné fotografie, a že je tedy oprávněný vykonávat veškerá práva s tím spojená, včetně oprávnění poskytnout licenci a že tímto poskytuje prodávajícímu bezúplatnou výhradní licenci k veškerému užití bez časového, územního nebo jiného omezení a postupuje na prodávajícího oprávnění k upravování, zpracování do jiných autorských děl a k dalším způsobům užití. Pro případ porušení nebo nepravdivosti tohoto prohlášení je pak zákazník povinen uhradit smluvní pokutu a nahradit veškeré škody tímto způsobené. V případě podezření, že zákazník nemá potřebné oprávnění fotografii užívat, si prodávající vyhrazuje právo si toto oprávnění od zákazníka vyžádat nebo fotografii odmítnout zpracovat.

 

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje Zájemců a Objednatelů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27.dubna 2016, zákonem č. 480/2004 Sb. a další platnou legislativou České republiky a Evropské Unie. Více informací naleznete na stránce GDPR.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.1. Účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů

Pro plnění smluvních povinností zpracováváme tyto osobní údaje maximálně po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší:

  • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, email, telefon, fax, bankovní spojení, firma, objednávka, faktura, komunikace s klientem, reklamace (číslo objednávky, jméno, příjmení, e-mail, vina, fotografie, číslo účtu, vrácená částka).

9.2. Účel přímého marketingu

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme tyto osobní údaje maximálně po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu, pokud proti tomuto zpracování nepodáte námitku kliknutím na odkaz v patičce každého našeho e-mailu:

  • Jméno, příjmení, email, zaměstnavatel, otevření e-mailu, využití odkazu v e-mailu.

9.3. Účel účetní a daňové evidence

Pro splnění zákonných povinností zpracováváme daňové a účetní doklady 10, respektive 5 let.

9.4. Kategorie příjemců

Příjemci jsou v kategoriích správa IT, cloudový software, hosting, společnosti hodnotící zpětnou vazbu, finanční služby a dopravní služby.

9.5. Práva objednatele

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:

  • Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás naše společnost drží.
  • Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.
  • Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a naše společnost neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.
  • Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.
  • Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.
  • Právo podat stížnost – buď u našeho pověřeného pracovníka nebo u Dozorového úřadu.

9.6. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9.7. Informace dle §5a odst. 5 zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění: Prodávající nepřijal zvláštní opatření k zajištění, aby zveřejněné spotřebitelské recenze pocházely pouze od spotřebitelů, kteří výrobek nebo službu skutečně použili nebo si je zakoupí.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat..

 

11. Doručování

11.1. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem, kdy písemnost této osobě dojde, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, které je účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Westlogic s.r.o., adresa elektronické pošty info@zuty.cz, telefon +420 555 333 579.

.

 

V Opavě dne 1. 1. 2023